Nuoren palkkaaminen Kesäsetelillä

 

 • Kesäsetelin saavat kaikki Helsingin koulujen 9.-luokkalaiset, setelit jaetaan kouluissa opintojenohjaajien toimesta.
 • Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa 9. -luokkalaisen nuoren kesäksi töihin Kesäsetelillä 1.6.-12.8.2020 välisenä aikana. Yrityksen ei tarvitse sijaita Helsingissä.
 • Työtunteja on oltava vähintään 60h ja vähintään 18h/viikko joko yhtäjaksoisesti tehtynä tai eri jaksoihin sijoittuvana.
 • Nuoren bruttopalkka on vähintään 350 euroa. Summa pitää sisällään lomakorvauksen. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut.
 • Työnantaja voi palkata nuoren myös tuntimäärältään pidemmäksi ajaksi. Tällöin 60 h ylittävältä ajalta kesätyöntekijälle tulisi maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.
 • Työnantaja tekee kesätyöntekijän kanssa kirjallisen työsopimuksen ja hoitaa normaalit työnantajan velvollisuudet. Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.
 • Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan työehtosopimusta ja edellyttää Vastuullinen Kesäduuni-kampanjan periaatteiden noudattamista.

Työnantajana VOI toimia:

 • yritykset (myös taloyhtiöt)
 • yhdistykset
 • säätiöt
 • seurakunnat

 

Työnantajana EI voi toimia:

 • yksityistalous suoraan
 • valtio tai kunta.

 

HUOM! Kesätyöpaikan ei tarvitse sijaita Helsingissä, mutta työnantajalla tulee olla suomalainen y-tunnus.

Kesäsetelin palauttaminen

 

Työnantajan tulee palauttaa täytetty Kesäsetelilomake liitteineen viimeistään 30.9.2020 mennessä:

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Nuorisopalvelut / Kesäseteli
PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki

tai skannattuna: kesaseteli@hel.fi

Kesäsetelin liitteenä palautetaan:

 • palkkatodistus
 • työsopimus

Mikäli lomaketta ei palauteta määräaikaan mennessä tai Kesäsetelin ehdot eivät täyty (esimerkiksi pyydetyt liitteet puuttuvat, työsuhteen kesto on ollut liian lyhyt tai palkkaa on maksettu liian vähän), kesäsetelikorvausta EI makseta työnantajan tilille.

Vastuullinen Kesäduuni -kampanja

Helsingin kaupunki edellyttää työnantajan noudattavan Vastuullinen Kesäduuni -kampanjan periaatteita. Vastuullisen kesätyön periaatteet löydät alta. Työnantaja voi ilmoittautua mukaan Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan, mutta se ei ole välttämätöntä.

Vastuullisen kesätyön periaatteet

1. Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmisetä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajantasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

2. Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

3. Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

5. Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

6. Kirjallinen työsopimus ja todistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Tietoa nuorista työntekijöinä

Alle 18-vuotiaisiin sovelletaan nuorista työntekijöistä annettua lakia ja asetusta. Laki on laadittu suojelemaan nuoren henkistä ja fyysistä kasvua ja kehitystä.

Työsopimuksen tekeminen

15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa.

Kesätöitä koskevat työsopimukset kannattaa tehdä kirjallisina, vaikka suullinenkin sopimus on osapuolia sitova (Huom! Kesäsetelin käyttö edellyttää kirjallista työsopimusta). Ellei työsopimusta tehdä kirjallisena, on työnantaja yli kuukauden kestävissä työsuhteissa velvollinen pyytämättä antamaan kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista. Selvityksestä pitää käydä ilmi mm. palkka, työaika, työtehtävät ja työsuhteen kesto.

Palkkaus

Koululaisille maksettava palkka ilmenee yleensä ko. alan työehtosopimuksesta. Palkat ovat keskimäärin 70 – 90 % alimmasta taulukkopalkasta.

Työtehtävät

Nuoret saavat tehdä sellaisia töitä, joista ole haittaa kasvulle ja kehitykselle tai koulunkäynnille. Työt eivät saa olla liian vaativia tai vastuullisia, eivätkä altistaa esimerkiksi vaarallisille kemikaaleille, kovalle melulle tai tapaturmille.


Työsuhteen päättyminen

Kesätyöt ovat yleensä määräaikaisia.

Sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimuskauden päättyessä. Lyhyistäkin työsuhteista kertyy oikeus vuosilomaan. Jos työntekijä ei pysty pitämään kertyneitä lomapäiviä, ne maksetaan hänelle työsuhteen päättyessä lopputilin yhteydessä. Kertynyt lomakorvaus on maksettava eriteltynä palkan päälle, sitäkään ei saa sisällyttää peruspalkkaan.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Jos lopputili viivästyy sovitusta, on työnantaja velvollinen maksamaan täyden palkan odotusajalta, kuitenkin enintään 6 päivältä.

Lisätietoja Työsuojeluhallinnon sivuilla.