Nuoren palkkaaminen Kesäsetelillä

 

 • Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa 9. -luokkalaisen nuoren kesäksi töihin Kesäsetelillä 2.6.-11.8.2019 välisenä aikana. Yrityksen ei tarvitse sijaita Helsingissä.
 • Työtunteja on oltava vähintään 18h/viikko ja yhteensä 60, joko yhtäjaksoisesti tehtynä tai eri jaksoihin sijoittuvana (tieto viikkotyötunneista tarkennettu 23.4.).
 • Nuoren bruttopalkka on vähintään 350 euroa. Summa pitää sisällään lomakorvauksen. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut.
 • Työnantaja voi palkata nuoren myös pidemmäksi ajaksi. Jos töitä on tehty enemmän, tulee palkankin olla suurempi kuin 350 euroa.
 • Työnantaja tekee kesätyöntekijän kanssa työsopimuksen ja hoitaa normaalit työnantajan velvollisuudet. Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.
 • Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan työehtosopimusta ja edellyttää Vastuullinen Kesäduuni-kampanjan periaatteiden noudattamista.

Työnantajana voi toimia:

 • yritykset (myös taloyhtiöt)
 • yhdistykset
 • säätiöt
 • seurakunnat

 

Työnantajana EI voi toimia:

 • yksityistalous suoraan
 • valtio tai kunta.

Huom! Kesätyöpaikan ei tarvitse sijaita Helsingissä, mutta työnantajalla tulee olla suomalainen y-tunnus.

Kesäsetelin palauttaminen

Työnantajan tulee palauttaa täytetty Kesäsetelilomake liitteineen viimeistään 30.9.2019 mennessä:

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Nuorisopalvelut / Kesäseteli
PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki

tai skannattuna molemmin puolin: kesaseteli@hel.fi

Kesäsetelin liitteenä palautetaan:

 • palkkatodistus
 • työsopimus

Mikäli lomaketta ei palauteta määräaikaan mennessä tai Kesäsetelin ehdot eivät täyty (esimerkiksi työsuhteen kesto on ollut liian lyhyt tai palkkaa on maksettu liian vähän), ei kesäsetelirahoja (300 euroa) makseta työnantajan tilille.

Vastuullinen Kesäduuni 2019 -kampanja

Helsingin kaupunki edellyttää työnantajan noudattavan Vastuullinen Kesäduuni 2019 -kampanjan periaatteita. Vastuullisen kesätyön periaatteet löydät alta. Työnantaja voi ilmoittautua mukaan Vastuullinen Kesäduuni 2019 -kampanjaan, mutta se ei ole välttämätöntä.

Vastuullisen kesätyön periaatteet

001 Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmisetä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajantasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

002 Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

003 Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

004 Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

005 Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

006 Kirjallinen työsopimus ja todistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Tietoa nuorista työntekijöinä

Alle 18-vuotiaisiin sovelletaan nuorista työntekijöistä annettua lakia ja asetusta. Laki on laadittu suojelemaan nuoren henkistä ja fyysistä kasvua ja kehitystä.

Työsopimuksen tekeminen

15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa.

Kesätöitä koskevat työsopimukset kannattaa tehdä kirjallisina, vaikka suullinenkin sopimus on osapuolia sitova. Ellei työsopimusta tehdä kirjallisena, on työnantaja yli kuukauden kestävissä työsuhteissa velvollinen pyytämättä antamaan kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista. Selvityksestä pitää käydä ilmi mm. palkka, työaika, työtehtävät ja työsuhteen kesto.

Palkkaus

Koululaisille maksettava palkka ilmenee yleensä ko. alan työehtosopimuksesta. Palkat ovat keskimäärin 70 – 90 % alimmasta taulukkopalkasta.

Työtehtävät

Nuoret saavat tehdä sellaisia töitä, joista ole haittaa kasvulle ja kehitykselle tai koulunkäynnille. Työt eivät saa olla liian vaativia tai vastuullisia, eivätkä altistaa esimerkiksi vaarallisille kemikaaleille, kovalle melulle tai tapaturmille.


Työsuhteen päättyminen

Kesätyöt ovat yleensä määräaikaisia.

Sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimuskauden päättyessä. Lyhyistäkin työsuhteista kertyy oikeus vuosilomaan. Jos työntekijä ei pysty pitämään kertyneitä lomapäiviä, ne maksetaan hänelle työsuhteen päättyessä lopputilin yhteydessä. Kertynyt lomakorvaus on maksettava eriteltynä palkan päälle, sitäkään ei saa sisällyttää peruspalkkaan.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Jos lopputili viivästyy sovitusta, on työnantaja velvollinen maksamaan täyden palkan odotusajalta, kuitenkin enintään 6 päivältä.

Lisätietoja Työsuojeluhallinnon sivuilla.